VCA چیست و چه کاربردی دارد؟

دوربین تیاندی به غیر از ثبت تصاویر امکانات ویژه ایی دارد. یکی از ویژگی هایی که این روزها توجه [...]