نصب دوربین پلاک خوان

2022-03-13T09:06:17+03:30By |

دوربین پلاک خوان با وجود قابلیت هایی چون تشخیص، تصویر برداری و ایجاد آلارم راه حلی برای شناسایی خودروهایی با سرعت غیر مجاز، منع عبور و مرور، عوارض بین .....