Color Maker تیاندی چیست؟

2022-03-02T15:56:48+03:30By |

آمار نشان داده که عموما اتفاقات ناگوار در شب و تاریکی اتفاق می افتد. رنگی بودن تصاویر می توان در تشخیص افراد سودجو و اختلالگر موثر باشد. بهتر است .....