نحوه کار دوربین چراغ قرمز و دوربین کنترل سرعت

یکی از دلایل مهم در حوادث رانندگی، عبور از چراغ قرمز و سرعت غیر مجاز است. برای نظارت و [...]