نمایندگی تیاندی در خراسان شمالی

در شهر زیبای خراسان شمالی برای جلوگیری از اتفاقات ناگواری چون سرقت،گم شدن کودکان و... نیاز به نصب دوربین [...]